Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

Školní poradenské pracoviště

Na naše odborné učiliště jsou přijímáni žáci, u nichž byly na základě pedagogicko-psychologického vyšetření zjištěny speciální vzdělávací potřeby, což samo o sobě určuje specifika naší práce. 
K zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy bylo zřízeno školní poradenské pracoviště (ŠPP) již v roce 2007, bezprostředně v návaznosti na vydání vyhlášky č. 72/2005 Sb. V počátcích jsme se potýkali především s nedostatečným prostorovým zajištěním. V roce 2012 se tento problém podařilo odstranit. Neefektivně využívaný prostor bývalého skladu byl přeměněn ve velmi vkusné a estetické zázemí pro práci školního poradenského pracoviště, jehož přívětivá atmosféra a soukromí jsou velkým přínosem pro při poskytování poradenských služeb. ŠPP je přímo podřízeno řediteli školy, vedoucím ŠPP je výchovný poradce. Poradenskými pracovníky školy jsou výchovný poradce, školní metodik prevence, sociální pracovník a školní psycholog.


Členové týmu ŠPP:

Ředitelka školy, výchovný poradce: Mgr. Lubica Vojteková                                                                e-mail: lubica.vojtekova@ouaprsmohelnice.cz

Školní metodik prevence: Mgr. Jana Hvižďová                                                                                    e-mail: jana.hvizdova@ouaprsmohelnice.cz

Sociální pracovník: Mgr. Iveta Šolcová                                                                                                 e-mail: socialnipracovnik@ouaprsmohelnice.cz                                                                                konzultační hodiny: úterý 13.00 - 15.00, středa a čtvrtek 6.50 – 7.50  

Školní psycholog: PhDr. Jana Hronová
konzultační hodiny: pátek 10.00 – 12.00

V ostatní dny k dispozici ŠMP a VP kdykoliv dle dohody


Hlavní cíle týmu ŠPP jsou:

 • poskytování metodické podpory učitelům
 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování jejich účinnosti
 • včasná intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů,
 • poskytování průběžné a dlouhodobé péče o žáky s neprospěchem, vytvoření předpokladů pro zlepšení prospěchu a snížení pocitů osobního selhání
 • řešení výukových, výchovných problémů nebo složitých životních situací žáků
 • vytvoření příznivého klima a podpory vzdělávání a sociálního začleňování
 • žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami poskytování kariérového poradenství
 • komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 • zajišťování propojenosti poradenských služeb poskytovaných školou se službami specializovaných poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP, úřadů práce, OSPOD)
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany
  a diskriminace
 • poskytování krizové intervence


Nejdůležitějším kritériem odborného i lidského působení celého týmu ŠPP je hájení všech práv klienta, zaručujících mu intimitu, bezpečí, podporu, pomoc a ochranu. Zásluhou všech pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy se daří tento cíl naplňovat.

Preventivní program školy pro školní rok 2022/2023

Program proti šikanování pro školní rok 2022/2023

Proč studovat učební obory Cukrářské práce, Pekařské práce, Pečovatelské služby, Práce ve stravování a Provozní služby právě u nás? Přijďte si osobně 7. prosince 2022 prohlédnout  naši školu. V čase od 7 do 17 hodin je pro vás připravena prohlídka školy s prezentací všech oborů vzdělávání, přehlídka volnočasových aktivit a své zastoupení budou mít i sociální partneři školy.

Další dny otevřených dveří se uskuteční v tyto termíny, vždy od 7 do 15,30 hod.

14. 12. 2022, 11. 1. 2023, 25. 1. 2023, 8. 2. 2023

Navštívit školu lze kdykoliv, nejlépe po telefonické domluvě