Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

Školní poradenské pracoviště

Na naše odborné učiliště jsou přijímáni žáci, u nichž byly na základě pedagogicko-psychologického vyšetření zjištěny speciální vzdělávací potřeby, což samo o sobě určuje specifika naší práce. 
K zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy bylo zřízeno školní poradenské pracoviště (ŠPP) již v roce 2007, bezprostředně v návaznosti na vydání vyhlášky č. 72/2005 Sb. V počátcích jsme se potýkali především s nedostatečným prostorovým zajištěním. V roce 2012 se tento problém podařilo odstranit. Neefektivně využívaný prostor bývalého skladu byl přeměněn ve velmi vkusné a estetické zázemí pro práci školního poradenského pracoviště, jehož přívětivá atmosféra a soukromí jsou velkým přínosem pro při poskytování poradenských služeb. ŠPP je přímo podřízeno řediteli školy, vedoucím ŠPP je výchovný poradce. Poradenskými pracovníky školy jsou výchovný poradce, školní metodik prevence a školní psycholog.


Členové týmu ŠPP:

Ředitelka školy, výchovný poradce: Mgr. Lubica Vojteková                                                                e-mail: lubica.vojtekova@ouaprsmohelnice.cz

Školní metodik prevence: Mgr. Jana Hvižďová                                                                                    e-mail: jana.hvizdova@ouaprsmohelnice.cz

Školní psycholog: PhDr. Jana Hronová
konzultační hodiny: pátek 10,00 – 12.00

V ostatní dny k dispozici ŠMP a VP kdykoliv dle dohody


Hlavní cíle týmu ŠPP jsou:

 • poskytování metodické podpory učitelům
 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování jejich účinnosti
 • včasná intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů,
 • poskytování průběžné a dlouhodobé péče o žáky s neprospěchem, vytvoření předpokladů pro zlepšení prospěchu a snížení pocitů osobního selhání
 • řešení výukových, výchovných problémů nebo složitých životních situací žáků
 • vytvoření příznivého klima a podpory vzdělávání a sociálního začleňování
 • žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami poskytování kariérového poradenství
 • komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 • zajišťování propojenosti poradenských služeb poskytovaných školou se službami specializovaných poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP, úřadů práce, OSPOD)
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany
  a diskriminace
 • poskytování krizové intervence


Nejdůležitějším kritériem odborného i lidského působení celého týmu ŠPP je hájení všech práv klienta, zaručujících mu intimitu, bezpečí, podporu, pomoc a ochranu. Zásluhou všech pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy se daří tento cíl naplňovat.

Preventivní program školy pro školní rok 2021/2022

Program proti šikanování pro školní rok 2021/22

Online den otevřených dveří se uskuteční dne 27.1.2021.
Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
 
Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 27.1.2021 klikněte zde:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27.1.2021