Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

Praktická škola dvouletá je určena přednostně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dovršené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním a v soukromém pracovním životě.

Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy, které vedou k profesnímu uplatnění. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání.

 

Odborné kompetence:

  • dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • usilovat o kvalitu své práce, výrobků a služeb
  • upevňovat znalosti a dovednosti potřebné k přípravě na život v rodině
  • rozvíjet základní manuální a pracovní dovednosti a znalosti v oblasti péče o domácnost
  • zvládat základní vědomosti z oblasti výživy a uplatňování zásad správné výživy při přípravě pokrmů
  • mít osvojeny technologické postupy při přípravě pokrmů
  • získat základní dovednosti pro plánování činností spojených s hospodárným nakupováním, uchováváním, skladováním a zpracováním potravin
  • být způsobilý vykonávat konkrétní pracovní činnosti podle absolvovaného praktického zaměření školního vzdělávacího programu, ve kterém se promítají požadavky regionu
    a možnosti vzdělávaných žáků

 

Profil absolventa

Žáci se připravují pro výkon praktických činností ve vzdělávacích okruzích Rodinná výchova a Příprava pokrmů podle vzdělávacího obsahu a rozsahu stanoveného v rámcovém vzdělávacím programu PRŠ 2. Škola si podle své profilace zvolila dvě další zaměření přípravy - Ruční práce a Pěstitelství.

 

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů

V praktické škole dvouleté se vzdělávají žáci s různou mírou závažnosti rozličných zdravotních postižení. Vzhledem k tomu musí být zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání v odborných činnostech posouzena odborným lékařem. Na základě jeho doporučení budou stanoveny požadavky na žáky, které budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

Proč studovat učební obory Cukrářské práce, Pekařské práce, Pečovatelské služby, Práce ve stravování a Provozní služby právě u nás? Přijďte si osobně 7. prosince 2022 prohlédnout  naši školu. V čase od 7 do 17 hodin je pro vás připravena prohlídka školy s prezentací všech oborů vzdělávání, přehlídka volnočasových aktivit a své zastoupení budou mít i sociální partneři školy.

Další dny otevřených dveří se uskuteční v tyto termíny, vždy od 7 do 15,30 hod.

14. 12. 2022, 11. 1. 2023, 25. 1. 2023, 8. 2. 2023

Navštívit školu lze kdykoliv, nejlépe po telefonické domluvě