Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

Praktická škola dvouletá je určena přednostně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dovršené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním a v soukromém pracovním životě.

Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy, které vedou k profesnímu uplatnění. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání.

 

Odborné kompetence:

  • dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • usilovat o kvalitu své práce, výrobků a služeb
  • upevňovat znalosti a dovednosti potřebné k přípravě na život v rodině
  • rozvíjet základní manuální a pracovní dovednosti a znalosti v oblasti péče o domácnost
  • zvládat základní vědomosti z oblasti výživy a uplatňování zásad správné výživy při přípravě pokrmů
  • mít osvojeny technologické postupy při přípravě pokrmů
  • získat základní dovednosti pro plánování činností spojených s hospodárným nakupováním, uchováváním, skladováním a zpracováním potravin
  • být způsobilý vykonávat konkrétní pracovní činnosti podle absolvovaného praktického zaměření školního vzdělávacího programu, ve kterém se promítají požadavky regionu
    a možnosti vzdělávaných žáků

 

Profil absolventa

Žáci se připravují pro výkon praktických činností ve vzdělávacích okruzích Rodinná výchova a Příprava pokrmů podle vzdělávacího obsahu a rozsahu stanoveného v rámcovém vzdělávacím programu PRŠ 2. Škola si podle své profilace zvolila dvě další zaměření přípravy - Ruční práce a Pěstitelství.

V případě, že se nemůžete zúčastnit osobně dne otevřených dveří, nabízíme možnost využít také Online den otevřených dveří, který se uskuteční dne 15.12.2021.
Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
 
Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 15.12.2021 klikněte zde:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15.12.2021