Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

Praktická škola dvouletá je určena přednostně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dovršené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním a v soukromém pracovním životě.

Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy, které vedou k profesnímu uplatnění. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání.

 

Odborné kompetence:

  • dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • usilovat o kvalitu své práce, výrobků a služeb
  • upevňovat znalosti a dovednosti potřebné k přípravě na život v rodině
  • rozvíjet základní manuální a pracovní dovednosti a znalosti v oblasti péče o domácnost
  • zvládat základní vědomosti z oblasti výživy a uplatňování zásad správné výživy při přípravě pokrmů
  • mít osvojeny technologické postupy při přípravě pokrmů
  • získat základní dovednosti pro plánování činností spojených s hospodárným nakupováním, uchováváním, skladováním a zpracováním potravin
  • být způsobilý vykonávat konkrétní pracovní činnosti podle absolvovaného praktického zaměření školního vzdělávacího programu, ve kterém se promítají požadavky regionu
    a možnosti vzdělávaných žáků

 

Profil absolventa

Žáci se připravují pro výkon praktických činností ve vzdělávacích okruzích Rodinná výchova a Příprava pokrmů podle vzdělávacího obsahu a rozsahu stanoveného v rámcovém vzdělávacím programu PRŠ 2. Škola si podle své profilace zvolila dvě další zaměření přípravy - Ruční práce a Pěstitelství.

Online den otevřených dveří se uskuteční dne 27.1.2021.
Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
 
Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 27.1.2021 klikněte zde:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27.1.2021