Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

 

Tříletý učební obor univerzálního charakteru orientovaný do služeb.

Je zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

 

Vyučované předměty

 

Všeobecně vzdělávací:


Český jazyk a literatura
Matematika
Občanská výchova
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Anglický jazyk
Profesní příprava

 

Odborné předměty:

Zdravověda
Epidemiologie a hygiena
Společenská výchova
Pečovatelství a profese
Psychologie
Technologie
Péče o dítě
Odborný výcvik

 

Organizace výuky:


Denní forma studia, v prvním a druhém ročníku se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá v prostorách školy a na smluvních pracovištích - kuchyně, prádelny, zařízení sociálních služeb, ústavy se sociální péčí. Ve třetím ročníku jsou žáci na smluvních pracovištích - domovy pro seniory, denní stacionáře, nemocnice, azylové domy, pečovatelská služba, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením. Teoretické vyučování je pouze čtyři dny v měsíci.

 

Odborné kompetence:

 • mít základní přehled o systému sociálních služeb v ČR
 • poskytovat osobní péči klientům sociálních služeb, pomáhat jim při zvládání běžných úkonů a péči o vlastní osobu
 • pomáhat klientům při obstarávání osobních záležitostí, udržování kontaktů se společenským prostředím a jejich aktivizaci
 • pomáhat rodinám se zajišťováním péče o dítě
 • pomáhat klientům při zajišťování chodu domácnosti, provádět běžný úklid, péči o prádlo oděvy, zajišťovat nákupy
 • vhodně komunikovat s klienty, dodržovat zásady společenského chování, profesní etiku a práva klientů
 • vykonávat pomocné práce v kuchyních při předběžném zpracování potravin a při přípravě pokrmů
 • samostatně připravovat jednoduché pokrmy a nápoje
 • dodržovat hygienické zásady a předpisy
 • provádět úklid v sociálních, ubytovacích a jiných zařízeních
 • ovládat šití a opravy prádla a bytových doplňků, praní a žehlení prádla a oděvů

 

Během studia se žák naučí vykonávat tyto práce:

 • v kuchyňském provozu - pomocné práce při přípravě pokrmů
 • práce s kuchyňskými stroji, podávání jídel, mytí nádobí, příjem a nákup potravin
 • v provozu prádelen - příjem a třídění prádla, přípravu pracích roztoků a přísad, ruční a strojové praní a žehlení
 • při opravách a šití prádla - ruční drobné opravy prádla, jednoduché opravy na elektrickém šicím stroji, šití povlečení, žehlení
 • úklidové práce - základní úklid ošetřovací jednotky, mytí veškerého zařízení, dezinfekce, příprava roztoků, mytí podlah, stěn a oken, práce s elektrickou úklidovou technikou, úklid v domácnosti
 • pečovatelské práce - přímá obslužná nebo asistenční péče o klienty, pomoc při hygieně, chůzi, oblékání, úprava lůžka a prostředí, manipulace s přístroji, pomůckami, prádlem, výdej a rozvoz jídla klientům, drobné osobní služby, podpora soběstačnosti, doprovod klienta

Žáci dostávají stipendia z programu Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji.


Uplatnění absolventů:

Absolvent tohoto oboru najde uplatnění jako pracovník nebo pracovnice:

 • kuchyňských provozů
 • prádelen
 • šicích dílen
 • při úklidových pracích ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních
 • pečovatel/pečovatelka ve státních i soukromých sociálních zařízeních nebo v terénních sociálních službách.

 

   

  Online den otevřených dveří se uskuteční dne 27.1.2021.
  Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
   
  Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 27.1.2021 klikněte zde:
  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27.1.2021