Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

 

Tříletý učební obor univerzálního charakteru orientovaný do služeb.

Je zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

 

Vyučované předměty

 

Všeobecně vzdělávací:


Český jazyk a literatura
Matematika
Občanská výchova
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Anglický jazyk
Profesní příprava

 

Odborné předměty:

Zdravověda
Epidemiologie a hygiena
Společenská výchova
Pečovatelství a profese
Psychologie
Technologie
Péče o dítě
Odborný výcvik

 

Organizace výuky:


Denní forma studia, v prvním a druhém ročníku se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá v prostorách školy a na smluvních pracovištích - kuchyně, prádelny, zařízení sociálních služeb, ústavy se sociální péčí. Ve třetím ročníku jsou žáci na smluvních pracovištích - domovy pro seniory, denní stacionáře, nemocnice, azylové domy, pečovatelská služba, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením. Teoretické vyučování je pouze čtyři dny v měsíci.

 

Odborné kompetence:

 • mít základní přehled o systému sociálních služeb v ČR
 • poskytovat osobní péči klientům sociálních služeb, pomáhat jim při zvládání běžných úkonů a péči o vlastní osobu
 • pomáhat klientům při obstarávání osobních záležitostí, udržování kontaktů se společenským prostředím a jejich aktivizaci
 • pomáhat rodinám se zajišťováním péče o dítě
 • pomáhat klientům při zajišťování chodu domácnosti, provádět běžný úklid, péči o prádlo oděvy, zajišťovat nákupy
 • vhodně komunikovat s klienty, dodržovat zásady společenského chování, profesní etiku a práva klientů
 • vykonávat pomocné práce v kuchyních při předběžném zpracování potravin a při přípravě pokrmů
 • samostatně připravovat jednoduché pokrmy a nápoje
 • dodržovat hygienické zásady a předpisy
 • provádět úklid v sociálních, ubytovacích a jiných zařízeních
 • ovládat šití a opravy prádla a bytových doplňků, praní a žehlení prádla a oděvů

 

Během studia se žák naučí vykonávat tyto práce:

 • v kuchyňském provozu - pomocné práce při přípravě pokrmů
 • práce s kuchyňskými stroji, podávání jídel, mytí nádobí, příjem a nákup potravin
 • v provozu prádelen - příjem a třídění prádla, přípravu pracích roztoků a přísad, ruční a strojové praní a žehlení
 • při opravách a šití prádla - ruční drobné opravy prádla, jednoduché opravy na elektrickém šicím stroji, šití povlečení, žehlení
 • úklidové práce - základní úklid ošetřovací jednotky, mytí veškerého zařízení, dezinfekce, příprava roztoků, mytí podlah, stěn a oken, práce s elektrickou úklidovou technikou, úklid v domácnosti
 • pečovatelské práce - přímá obslužná nebo asistenční péče o klienty, pomoc při hygieně, chůzi, oblékání, úprava lůžka a prostředí, manipulace s přístroji, pomůckami, prádlem, výdej a rozvoz jídla klientům, drobné osobní služby, podpora soběstačnosti, doprovod klienta

Žáci dostávají stipendia z programu Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji.


Uplatnění absolventů:

Absolvent tohoto oboru najde uplatnění jako pracovník nebo pracovnice:

 • kuchyňských provozů
 • prádelen
 • šicích dílen
 • při úklidových pracích ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních
 • pečovatel/pečovatelka ve státních i soukromých sociálních zařízeních nebo v terénních sociálních službách.

 

   

  V případě, že se nemůžete zúčastnit osobně dne otevřených dveří, nabízíme možnost využít také Online den otevřených dveří, který se uskuteční dne 15.12.2021.
  Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
   
  Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 15.12.2021 klikněte zde:
  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15.12.2021