Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

Povinně zveřejňované údaje


1. Název subjektu

Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27

Vodní 27

789 85 Mohelnice

 

2. Důvod a způsob založení

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

 

3. Organizační struktura

Organizační struktura je na webových stránkách školy.

Kontakty na jednotlivé zaměstnance jsou v rubrice kontakty.

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní

Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27

Vodní 27

789 85 Mohelnice

 

4.2 Adresa pro osobní návštěvy

Stejná jako poštovní.

 

4.3 Úřední hodiny

Pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod.

Prázdninové úřední hodiny: Zveřejňovány na webu školy vždy před prázdninami.

Konzultační hodiny učitelů podle dohody s jednotlivými učiteli.

 

4.4 Telefonní čísla a kontakty

Telefonní čísla a kontakty jsou uvedeny v rubrice kontakty.

 

4.5 Datová schránka

ID datové schránky: ydmfqyw

 

4.6 Adresa webu

www.ouaprsmohelnice.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny

e-mail: ou.u.prs.mohelnice@rps.cz

 

5. Případné platby lze poukázat

19-1196990257/0100

IBAN CZ83 0100 0000 1911 9699 0257

 

6. IČ a DIČ

62353179

Nejsme plátci DPH.

 

7. Dokumenty

Školní řád

Výroční zpráva

 

8. Žádosti o informace

Žádosti o informace posílejte ředitelce školy.

 

9. Příjem žádostí a dalších podání

Poštou na adresu školy (adresovat ředitelce školy).

Elektronicky ředitelce školy.

 

10. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat ředitelce školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku. (Správní řád)

 

11. Formuláře

Souhlas s doprovodem k lékaři

Zdravotní prohlášení

Žádost o uvolnění z polední přestávky

Lékařský posudek pro uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova

Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Na internetových stránkách Portálu veřejné správy (https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/vzdelani-veda-a-vyzkum) je dostupný podrobný návod na jejich řešení – dozvíte se, které doklady potřebujete pro jejich vyřízení, kde s kým, kdy a co můžete řešit a podle kterých právních předpisů máte podstupovat.

 

13. Předpisy

13.1 Nejdůležitější používané přepisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění

Zákon 500/2004 Sb., správní řád

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění

Zákon 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění

Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění

Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

 

13.2 Vydané právní předpisy

Školní řád

 

14. Licenční smlouvy, vzory licenčních smluv,  výhradní licence

Žádné nejsou.

 

15. Poslední výroční zpráva

Výroční zprávy jsou v rubrice Výroční zprávy

 

16. Prohlášení o zajištění souladu ochrany osobních údajů - GDPR

GDPR je v rubrice GDPR.

Online den otevřených dveří se uskuteční dne 27.1.2021.
Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
 
Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 27.1.2021 klikněte zde:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27.1.2021