Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

 

Dvouletý učební obor orientovaný do služeb. Je zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Vyučované předměty

 

Všeobecně vzdělávací:


Český jazyk a literatura
Matematika
Občanská výchova
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Anglický jazyk
Profesní příprava

 

Odborné předměty:

Společenská výchova
Epidemiologie a hygiena
Technika provozu
Odborný výcvik
Suroviny
Stolničení
Psychologie

 

Organizace výuky:

Denní forma studia, v prvním i druhém ročníku se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá samostatně na smluvních pracovištích.

 

Odborné kompetence:

 • ovládat přípravu vybraných druhů pokrmů a nápojů, pomáhat při přípravě pokrmů podle pokynů, připravovat jednoduché teplé pokrmy a přílohy a pokrmy pro rychlé občerstvení;
 • připravovat podle pokynů běžné výrobky studené kuchyně, saláty, bagety apod.;
 • připravovat teplé nápoje;
 • udržovat technická a technologická zařízení a čistit inventář v gastronomickém provozu;
 • dodržovat hygienické předpisy v gastronomii;
 • provádět úklid a čistění zařízení a prostor pro výrobu pokrmů, skladovacích prostor, dodržovat sanitační řád;
 • skladovat suroviny a nápoje v souladu s požadavky na jejich uskladnění;
 • obsluhovat hosty jednoduchou obsluhou, pomáhat při obsluze hostů, provádět jednoduchou obsluhu podle pokynů;
 • doplňovat pokrmy a nápoje při bufetovém uspořádání, sklízet použitý inventář.

 

Během studia se žák naučí vykonávat tyto práce:

 • používat vhodné pomůcky a zařízení při práci
 • zvládat obsluhu a základní údržbu strojů a zařízení
  v kuchyňském provozu
 • připravovat jednoduché pokrmy včetně příloh, pokrmy vyráběné z polotovarů  a teplé nápoje
 • dodržovat hygienické požadavky při přípravě pokrmů
  a nápojů
 • provádět jednoduchou obsluhu hostů nebo pomáhat
  v obsluze při bufetovém uspořádání
 • dodržovat zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů

Žáci obou ročníků dostávají pravidelně odměnu za produktivní činnost v závislosti na dosahování studijních výsledků.


Uplatnění absolventů:

Učební obor Práce ve stravování připravuje žáky na jednoduché pracovní činnosti ve společném stravování na úseku přípravy jídel a obsluhy.

Absolventi se uplatní jako pomocní pracovníci ve stravovacích službách, zejména jako kuchaři, dále v provozovnách rychlého občerstvení, popřípadě ve výrobnách knedlíků a při přípravě studené kuchyně.

 

 

V případě, že se nemůžete zúčastnit osobně dne otevřených dveří, nabízíme možnost využít také Online den otevřených dveří, který se uskuteční dne 15.12.2021.
Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
 
Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 15.12.2021 klikněte zde:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15.12.2021