Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

 

Dvouletý učební obor orientovaný do služeb. Je zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Vyučované předměty

 

Všeobecně vzdělávací:


Český jazyk a literatura
Matematika
Občanská výchova
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Anglický jazyk
Profesní příprava

 

Odborné předměty:

Společenská výchova
Epidemiologie a hygiena
Technika provozu
Odborný výcvik
Suroviny
Stolničení
Psychologie

 

Organizace výuky:

Denní forma studia, v prvním i druhém ročníku se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá samostatně na smluvních pracovištích.

 

Odborné kompetence:

 • ovládat přípravu vybraných druhů pokrmů a nápojů, pomáhat při přípravě pokrmů podle pokynů, připravovat jednoduché teplé pokrmy a přílohy a pokrmy pro rychlé občerstvení;
 • připravovat podle pokynů běžné výrobky studené kuchyně, saláty, bagety apod.;
 • připravovat teplé nápoje;
 • udržovat technická a technologická zařízení a čistit inventář v gastronomickém provozu;
 • dodržovat hygienické předpisy v gastronomii;
 • provádět úklid a čistění zařízení a prostor pro výrobu pokrmů, skladovacích prostor, dodržovat sanitační řád;
 • skladovat suroviny a nápoje v souladu s požadavky na jejich uskladnění;
 • obsluhovat hosty jednoduchou obsluhou, pomáhat při obsluze hostů, provádět jednoduchou obsluhu podle pokynů;
 • doplňovat pokrmy a nápoje při bufetovém uspořádání, sklízet použitý inventář.

 

Během studia se žák naučí vykonávat tyto práce:

 • používat vhodné pomůcky a zařízení při práci
 • zvládat obsluhu a základní údržbu strojů a zařízení
  v kuchyňském provozu
 • připravovat jednoduché pokrmy včetně příloh, pokrmy vyráběné z polotovarů  a teplé nápoje
 • dodržovat hygienické požadavky při přípravě pokrmů
  a nápojů
 • provádět jednoduchou obsluhu hostů nebo pomáhat
  v obsluze při bufetovém uspořádání
 • dodržovat zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů

Žáci obou ročníků dostávají pravidelně odměnu za produktivní činnost v závislosti na dosahování studijních výsledků.


Uplatnění absolventů:

Učební obor Práce ve stravování připravuje žáky na jednoduché pracovní činnosti ve společném stravování na úseku přípravy jídel a obsluhy.

Absolventi se uplatní jako pomocní pracovníci ve stravovacích službách, zejména jako kuchaři, dále v provozovnách rychlého občerstvení, popřípadě ve výrobnách knedlíků a při přípravě studené kuchyně.

 

 

Online den otevřených dveří se uskuteční dne 27.1.2021.
Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
 
Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 27.1.2021 klikněte zde:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27.1.2021