Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

 

Dvouletý učební obor orientovaný do potravinářské výroby. Je zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Vyučované předměty

 

Všeobecně vzdělávací:

Český jazyk a literatura
Matematika
Občanská výchova
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Profesní příprava
Anglický jazyk

 

Odborné předměty:

Suroviny a výživa
Zařízení závodu
Technologie
Odborný výcvik

 

Organizace výuky:


Denní forma studia, v prvním i druhém ročníku se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá samostatně na smluvních pracovištích.

 

Odborné kompetence:

 • dodržovat hygienické předpisy a technologické postupy, dbát na výrobu bezpečných potravin;
 • připravovat a upravovat suroviny pro potravinářské výrobky;
 • skladovat suroviny, polotovary a hotové potravinářské výrobky;
 • obsluhovat potravinářské stroje a zařízení při zpracovávání surovin a polotovarů a při manipulaci s hotovými výrobky;
 • vykonávat jednoduché práce při ruční i strojové výrobě pod vedením odborného mistra;
 • provádět senzorické hodnocení kvality surovin a hotových potravinářských výrobků;
 • uchovávat, balit a expedovat potravinářské výrobky;
 • vést základní evidenci;
 • vykonávat činnosti při sanitaci potravinářského provozu.

 

Během studia se žák naučí vykonávat tyto práce:

 • vykonávat jednoduché práce při přípravě surovin
  a vlastní výrobě pekařských výrobků
 • připravovat, vážit a upravovat základní druhy surovin
  a pomocných látek používaných při výrobě širokého sortimentu pekařských výrobků
 • vyrábět těsta
 • ručně i strojově tvarovat pekařské výrobky
 • osazovat chleba
 • připravovat náplně a polevy
 • péct a dohotovovat pekařské výrobky
 • znát složení a vlastnosti základních druhů surovin
 • dodržovat podmínky skladování, způsoby uchovávání hotových výrobků v závislosti na jejich trvanlivosti
 • mít přehled o strojích a zařízeních používaných
  v pekařské výrobě
 • umět hospodárně využívat suroviny a energie

Žáci obou ročníků dostávají pravidelně odměnu za produktivní činnost v závislosti na dosahování studijních výsledků.

Žáci dostávají stipendia z programu Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji.


Uplatnění absolventů:

Učební obor Pekařské práce připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností v povolání dělník pekařské výroby. Absolventi se uplatní v potravinářské výrobě zaměřené na pekařské práce.

 

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium jsou stanoveny v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

Uchazeči nesmí trpět:

 • prognosticky závažnými chronickými onemocněními kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami;
 • prognosticky závažnými chronickými onemocněními dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí;
 • přecitlivělostí na alergizující látky používané v praktickém vyučování;
 • prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví;
 • nemocemi vylučujícími vydání zdravotního průkazu.

 

 

 

Proč studovat učební obory Cukrářské práce, Pekařské práce, Pečovatelské služby, Práce ve stravování a Provozní služby právě u nás? Přijďte si osobně 7. prosince 2022 prohlédnout  naši školu. V čase od 7 do 17 hodin je pro vás připravena prohlídka školy s prezentací všech oborů vzdělávání, přehlídka volnočasových aktivit a své zastoupení budou mít i sociální partneři školy.

Další dny otevřených dveří se uskuteční v tyto termíny, vždy od 7 do 15,30 hod.

14. 12. 2022, 11. 1. 2023, 25. 1. 2023, 8. 2. 2023

Navštívit školu lze kdykoliv, nejlépe po telefonické domluvě