Odborné učiliště
a Praktická škola
Mohelnice, Vodní 27
 
"Odbornost, podpora, kvalita - cesta pro uplatnění každého v životě"

Elektronická žákovská knížka

https://bakalari.ouaprsmohelnice.cz/bakaweb

Pokyny pro používání žákovské knížky:

Přístup k elektronické žákovské knížce

 • Pro elektronickou žákovskou knížku (dále jen eŽK) na naší škole se používá systém Bakaláři. Každý žák a zákonný zástupce má své originální uživatelské jméno a heslo, které mu umožní přihlášení do systému.
 • Vstup do eŽK je přes webové stránky školy (https://ouaprsmohelnice.cz), kde naleznete odkaz „elektronická žákovská knížka“, nebo přes mobilní aplikaci.
 • V případě ztráty přístupových údajů je nutné zažádat o nové a vyzvednout je osobně
  u třídního učitele. Heslo si uživatel nemůže změnit sám.

Zápis do elektronické žákovské knížky

 • Učitelé zapisují známky průběžně, každá známka bude zaznamenána v eŽK
  do 10 pracovních dnů po zhodnocení práce s žáky.
 • V eŽK je známce přidělena tzv. váha – číslo 1-5, pomocí kterého přidělí učitel známce závažnost v celkové klasifikaci (čím větší číslo, tím je známka důležitější). O přidělení tzv. váhy známce rozhoduje učitel předmětu.
 • Zápis domácích úkolů v oddíle výuka má pouze informativní charakter. Způsob zadávání domácích úkolů je vždy v kompetenci vyučujícího daného předmětu. (Není povinností učitele zapisovat domácí úkoly a pokyny k vypracování domácího úkolu
  do systému Bakaláři).
 • Učitelé mohou prostřednictvím systému napsat zprávu žákům, rodičům, informaci
  o změně rozvrhu, či vzdělávací akci mimo budovu školy. Tato zpráva se zobrazí hned po vstupu do systému po zadání přihlašovacího jména a hesla.

Doplňující informace

 • Zákonný zástupce se pravidelně seznamuje s prospěchem a chováním svého dítěte, sleduje informace na nástěnkách v eŽK, toto stvrzuje přihlášením do eŽK. Škola tak má možnost kontroly, zda zákonní zástupci vzali informace na vědomí.
 • Osobní údaje žáka, jeho známky, výchovná opatření a jiné údaje, které rodič získá v eŽK, patří k citlivým osobním údajům, ke kterým mají přístup pouze zákonní zástupci žáka a žák. Upozorňujeme zákonné zástupce na skutečnost, že v případě předání přístupových údajů jiným osobám, nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů.
V případě, že se nemůžete zúčastnit osobně dne otevřených dveří, nabízíme možnost využít také Online den otevřených dveří, který se uskuteční dne 15.12.2021.
Akce se bude konat přes aplikaci Microsoft Teams.
 
Pro přihlášení na den otevřených dveří dne 15.12.2021 klikněte zde:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15.12.2021